Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2018

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông công bố thông tin của Công ty, bao gồm:

  1. Kế hoạch hoạt động năm 2018 (Chi tiết)
  2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2017(Chi tiết)
  3. Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018(Chi tiết)
  4. Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2017(Chi tiết)
  5. Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2017 (chi tiết)
  6. Báo cáo tài chính 2017(Chi tiết)
  7. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và 03 năm gần nhất (chi tiết)
  8. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (chi tiết)
 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN