Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2020

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông công bố thông tin của Công ty, bao gồm:

  1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2019
  2. Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2020 
  3. Báo cáo chế độ tiền lương, thưởng năm 2019 
  4. Báo cáo tài chính năm 2019
  5. Báo cáo tình hình quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty năm 2019
  6. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và 03 năm gần nhất
  7. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh năm 2020
  8. Kế hoạch hoạt động công ích năm 2020
 
FacebookGoogle+PinterestEmailChia Sẻ Với Bạn Bè

0 BÌNH LUẬN