Công bố thông tin doanh nghiệp

Thực hiện Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Hải sản Biển Đông công bố thông tin doanh nghiệp:

  1. Tình hình hoạt động năm 2015.(Chi tiết)
  2. Kết quả thực hiện năm 2015.(Chi tiết)
  3. Báo cáo tài chính năm 2015.(Chi tiết)
  4. Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016.(Chi tiết)
  5. Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2016.(Chi tiết)
 

0 BÌNH LUẬN